The Butterfly Button

אודות מינהל קהילתי פסגת זאב

מינהל קהילתי פסגת זאב הוא אירגון חברתי קהילתי המאפשר לתושבי השכונה לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בקהילה. הקמתו היא פועל יוצא של צרכי הממסד ותביעת התושבים. בראש המינהל הקהילתי ניצבת הנהלה המורכבת מתושבים שנבחרו בהליך דמוקרטי על ידי תושבי השכונה ומנציגי עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים.

מנהל המינהל הקהילתי וצוות העובדים כפופים להחלטות ההנהלה המתוות למעשה את מדיניות הפעולה.  חברי ההנהלה יושבים בראשות וועדות קהילתיות שתפקידן לאפשר הן לגופים הפועלים בשכונה והן לתושבים לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בנושאים השונים.

פעולות המינהל נחלקות לשתיים. האחת, הפעלה ישירה של תוכניות פעילות במגוון רחב של נושאים. השניה, תכלול והתוויה של תהליכים אסטרטגיים בכלל התחומים הקשורים לחיי הקהילה (ביטחון, פנאי, איכות סביבה, תיכנון, העשרה וכיו"ב).

img