The Butterfly Button

שם הבית כנסת

כתובת

זכור לאברהם

רחוב מזל טלה 1

משכן הלל הולצברג

רחוב שמחה הולצברג

עמותת יד המורה

בבית הספר לקח יוסף

משה לוי

רחוב מזל אריה

נר השלום

משה דיין 35

img