The Butterfly Button

קהילה חזקה הופכת חלומות למציאות!

עבודה קהילתית היא קורת הגג לקהילות ויוזמות התושבים בשכונה.
יש לכם רעיון ליוזמה?
בונים את הקהילה שלכם?
בואו אלינו!!!

מתפקידי המחלקה
• מיפוי נתונים וצרכים חברתיים בשכונה.
• פיתוח מענים ציבוריים בשיתוף תושבי השכונה.
• פיתוח והכשרת מנהיגות קהילתית בקרב התושבים.
• ליווי יוזמות תושבים.

img