The Butterfly Button

פסגת זאב היא מיקרוקוסמוס של תושבי ירושלים. השכונה כוללת מגוון רחב של אוכלוסיות:דתיים וחילוניים, מסורתיים ועולים חדשים.האגף פועל בשיתוף התושבים לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי  שהקהילות והתושבים יוכלו  להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להםתוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהם.בפעולות אלה הקהילה  מצליחה להביא:

לשיפור באיכות חייהן

לפתח חוסן

למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות

לגרום לקהילה להיות משמעותית בתהליכי שינוי חברתי החלים בשכונה .

בתוך האגף פועלות המחלקות הבאות:

תכנון אורבני, עבודה קהילתית, טבע מורשת, שכונה צעירה, צעירים וסטודנטים, יחידת ההתנדבות, קליטה, ביטחון קהילתי.

img
WhatsApp chat