The Butterfly Button

הנהלת המינהל הקהילתי היא 'הדירקטוריון' של המינהל הקהילתי.

הגוף שמטרתו לקבוע מדיניות, להתוות את הכיוון ואת הדרך שבה ילך המינהל הקהילתי בכל פעולותיו.

ההנהלה מורכבת מ 15 חברים.

מתוכם 9 נציגי השכונה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ו- 6 נציגי עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים.

בהרכבה היא משקפת את השותפות בין ציבור תושבי השכונה לעירית ירושלים ולחברה למתנ"סים.

בקרב חברי ההנהלה ישנו ייצוג הולם לנשים בהתאם לחוק שוויון זכויות האישה, ואמורה לשקף את ההרכב החברתי של תושבי השכונה.

הבחירות להנהלה התקיימו בתאריך ז' טבת 22.12.2020 לתקופה של 4 שנים.

img