The Butterfly Button

הסדרי תנועה
מופעי ערב עצמאות


תושבים ובעלי עסקים יקרים.
לקראת חגיגות ערב יום העצמאות בתאריך 14/4/21 ב' אייר תשפ"א
יסגרו הרחובות הבאים לתנועה החל מהשעה 19:00:

• רחוב טוניק מפינת גבירצמן ועד פינת וונטורה.
• רחוב זאב שרף מפינת גבירצמן – לא תתאפשר יציאה מהרחוב.
• רחוב מאיר גרשון מפינת רח' רחמילביץ עד כיכר עם רחוב סדן.
• רחוב נדבה בסמוך לכיכר מאיר גרשון.
• לא תתאפשר חניה הרחובות הנ"ל.

בעל רכב שלא ישמע להוראות, רכבו יגרר!

לפרטים נוספים:
מוקד העירוני 106.
מנהל קהילתי פסגת זאב – 02-5848900

img