The Butterfly Button

 

לייפר תמר

עובדת קהילתית

 

רצ'יצקי ליז

רכזת משפחה צעירה

גולן אבי

מתכנן שכונתי

 

לוי שרון

רכז ביטחון קהילתי

 

גניש אביה

רכזת סביבה ומורשת

 

קנייבסקי חנה

מנהלת מוקד קליטה שכונתי

 

רכזי גרעיני משפחות יהלום

 

מילר טובה

רכזת התנדבות

 

 

 

 

img