טפסים

הסכם פעילות – שחייה אומנותית – תשפ"ג 2022-2023

אנו החתומים מטה
(שם הילד/ה)
לפעילות בבריכת פסגת זאב
אנו מאשרים ומקבלים את פרטי ההסכם כדלקמן
1. התשלום עבור השתתפות בקבוצה כאמור לעיל הוא: תשלום בכרטיס אשראי בעסקת תשלומים או בהו"ק בכרטיס האשראי, לכל השנה
1.1. לקבוצה הפועלת פעם בשבוע בימי שני 280 ₪ לחודש, 2. 2. ההרשמה היא לכל שנת הפעילות המתחילה ביום 1.9.2022 ומסתיימת ביום 31.8.2023
2. ההרשמה היא לכל שנת הפעילות המתחילה ביום 1.9.2022 ומסתיימת ביום 31.8.2023
3.1 אני החתום מטה נותן לכם בזה הוראה לחייב את כרטיס האשראי , אשר פרטיו מופיעים בנספח א', כמשמעותו לתנאי הצטרפות להסדר הו"ק בכרטיס האשראי בסכומים ובמועדים הנקובים בהסכם זה. ואשר מספר הכרטיס שלי יהא נקוב בהן ולרבות לצורך ביצוע תוספות, שינויים וחידושים של הרכישה שבנדון.
ידוע לי/לנו כי הסכם זה נחתם על ידי/ידינו וכי הרשאה זו תהא בתוקף גם לכרטיס שיונפק כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
3.2 אנו מתחייבים לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב, בהתאם למדיניות הביטולים כמפורט להלן, וזאת עד להסדרת התשלום המלא בפועל עבור תקופת הפעילות.
4 אנו מאשרים ומקבלים את הנהלים הבאים במקרה שנרצה לבטל את ההרשמה:
4.1 בקשות לביטול יטופלו רק לאחר הגשת טופס ביטול במשרד הקאנטרי או במייל .
4.2 בקשות לשינוי/ ביטול יוגשו עד ליום ה-25 בחודש האחרון של הפסקת הפעילות. ביטול לאחר תאריך זה יכרוך חיוב מלא של החודש שלאחריו.
4.3 לא ניתן החזר כספי או השלמת שיעורים על היעדרות משום סיבה .
4.4 בכפוף לאמור בסעיף 4.3 לעיל, אנו מתחייבים בתשלום חודשי מלא גם אם הייתה השתתפות חלקית או לא הייתה השתתפות כלל באותו החודש.
4.5 הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפעילות מסיבות טכניות, הוראות החוק או חגים ותשתדל להודיע על כך מראש. ייתכנו אירועים שאינם בשליטת העמותה כמו חגים, מזג אויר, סגירת המתקן עקב תקלה או שיפוץ וכד', שבעקבותם לא יתקיימו שיעורים. במקרים אלה לא יינתן החזר כספי.
4.6 במקרה של טעויות גביה, הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לגבות את ההפרשים.
4.7 מטעמי בטיחות יש להישמע להוראת המדריך/ה והמציל/ה. אי מילוי הוראות המציל/מדריך מקנה לקאנטרי זכות לסיים את ההסכם מיידית ללא החזר כספי.
4.8. אנו מאשרים לצלם את ילדנו ולהשתמש בתמונות באמצעי המדיה של עמותת שחייני ירושלים. אנו מאשרים לשלוח לנו הודעות בטלפון ו/או במייל לרבות חומר פרסומי.
• התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי הנ"ל.
• בחתימתי על פרטי התשלום, אני מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את התקנון.
• חתימה על מסמך זה תהווה הסכמה לכל האמור בטופס הרישום ו"תקנון השתתפות בחוגי השחייה".

התקנון

תקנון ההשתתפות בפעילות השחייה של הפועל ירושלים.

כללי : תקנון זה בא לשים דגש על המתואר בהסכם הפעילות ולהוסיף עליו, כל התנאים המתוארים בהסכם
הפעילות שנחתם בין הצדדים עומדים בתוקף ואינם באים בסתירה עם תקנון זה.

1. הרישום לחוג החל מגיל 5.

2. שנת הפעילות של קבוצות השחייה תחל ב ראשון לספטמבר 2021 ותסתיים באוגוסט 2022.
במהלך שנת הפעילות יתקיימו בקאנטרי שיעורי שחייה ואימונים במסגרת אגודת "הפועל ירושלים שחייה".
3. הימים בהם לא תתקיים פעילות השחייה: ערבי חג , ימי חג, ערבי זיכרון וימי זיכרון וימים נוספים בהם הקאנטרי סגור בשל עבודות תחזוקה, ימי שבתון, ימי חופשה מרוכזת או כוח עליון. ימים אלה שוקללו במחיר הפעילות והחיוב בגין אותו חודש יהיה חיוב מלא.
4. לא יוחזרו אימונים ו/או כספים בגין הימים בהם לא תתקיים הפעילות כמתואר בסעיף 2 לעיל.

5. הקאנטרי רשאי לשנות את מועדי הפעילות של הקבוצה ואת מבנה הקבוצה בתיאום עם הפועל ירושלים.

תקנון התשלומים.

1. התשלום יעשה במשרדי הקאנטרי.
2. התשלום יעשה בהוראת קבע בכרטיסי אשראי בלבד.
3. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.

הפסקת הפעילות
תתאפשר הפסקת פעילות בהתאם להוראות "הסכם הפעילות".


כללי התנהגות.

התנהגות נאותה:

יש להישמע להוראות צוות הקאנטרי ולהתנהג בהתאם להנחיות הכתובות במתקני הקאנטרי השונים תוך התחשבות בזולת.
התנהגות שאינה הולמת תגרור הרחקה מהמרכז, הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של משתתפים אשר
לא ישמעו להוראות ו/או לא ימלאו אחר הכתוב בהסכם הפעילות ותקנון זה מבלי צורך לנמק.

1. כללי ההתנהגות המקובלים בקאנטרי חלים על משתתפי הפעילות במלואם,
יש להישמע להוראות האחראים בשטח ולהוראות הכתובות בשלטים.

2. הכניסה לקאנטרי תתאפשר 10 דקות לפני תחילת השיעור/הפעילות בה משתתף החניך.
הורים שימו לב , אין לשלוח ילדים לפעילות אלא בהתאם להוראה זו שכן כניסתם לקאנטרי לא תתאפשר
לפני האמור בהוראה זו.

3. לא תתאפשר כניסת הורים למתחם הבריכה. ההורים ימתינו לילדיהם באזורים המיועדים לכך וימלאו אחר הוראות האחראים בנדון.
הורי הילדים המשתתפים בפעילות מתבקשים להימנע מלהביא אחים נוספים או כל אורחים אחרים שאינם חלק מהפעילות.

4. ההשתתפות בפעילות מקנה למשתתף בה את הזכות להיכנס לבריכה במהלך השיעור בלבד, בסיום השיעור יש לצאת מהבריכה ולסיים את השהיה בקאנטרי.

5. הורים/ מלוים שאינם חלק מפעילות השחייה אינם רשאים לעשות שימוש במתקני הקאנטרי ובבריכה בפרט.

6. במקרים בהם משתתף החוג או מטעמו, יישאר בשטחי הקאנטרי לאחר תום השיעור, הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לחייב תשלום כניסה לבריכה בהתאם למחירון הקאנטרי

בחתימתנו אנו מאשרים תקנון זה ומתחייבים למלא אחר ההוראות הכתובות בו.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat