The Butterfly Button

ספורטק פסגת-זאב עתיד להיחנך במהלך חודש יוני 2023

בחודש ינואר 2022 החלו עבודות להקמת ספורטק חדש בפסגת זאב מזרח, ברחוב קראוס.

שלט האתר עם מידע חיוני, ומצגת הפרויקט, מצורפים כאן לעיון הציבור.


שלט אתר - ספורטק פסגת זאב.


ספורטק פסגת זאב - מצגת לתושבים

img