The Butterfly Button

הוועדה הפיזית עוסקת בכל הקשור לתכנון פני השכונה, המרחב הפיזי, סביבה ותחבורה.

נושאים מרכזיים, ותכניות הקשורות לכלל השכונה מובאות לדיון בוועדה; בנוסף מתנהלים שיתופי ציבור לקהל הרחב עבור תכניות שונות.

בוועדה חברים תושבים בעלי נכונות להיות מעורבים, להתעדכן ולהשפיע על המרחב בו הם חיים.

את הוועדה מרכז המתכנן השכונתי במינהל הקהילתי, ומשתתפים בה יו"ר והנהלת המינהל, מתכננת הרובע ואנשי מקצוע שונים.

להצטרפות לוועדה ניתן לפנות למתכנן השכונתי. לא נדרש ידע מוקדם או מקצועי.

[email protected]

סיכום המפגש שנערך ב15.6 (PDF)

מצגת לוועדה הפיזית (PDF)

 

סיכום ועדה פיזית 15.9.20 שדרוג המרחב הציבורי

סיכום וועדה פיזית - 28.7.20

סיכום ועדה פיזית 12.7.21

סיכום ועדה פיזית 30.5.21

img