The Butterfly Button

מדיניות ביטולים קאנטרי פסגת זאב

(בכפוף לתנאים הקבועים בהוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 ותיקון 37 לחוק).

מסלול לתקופה קצובה בזמן:

לקוחות יקרים: בעת ההרשמה הוצגו בפניכם מספר מסלולים לרכישת מנוי בקאנטרי פסגת זאב וביניהם מסלול לתקופה שאיננה קצובה בזמן (מנוי גמיש/חודשי) וכן מסלולים לתקופה הקצובה בזמן (מנוי שנתי/ מסלול ל 12 חודשים). במעמד רכישת המנוי בחרתם לרכוש "מסלול לתקופה הקצובה בזמן / מנוי שנתי" המשמעות של רכישת מסלול שכזה הנה ההתחייבות שלקחתם על עצמכם להשלים ולשלם עבור כל התקופה לה התחייבתם.


ביטול המנוי לתקופה קצובה אותו רכשתם:
עסקת המנוי בה בחרתם הנה עסקה לתקופה קצובה של 12 חודשים המעניקה הטבה משמעותית

(מחיר החודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת המנוי.

עם זאת בכפוף לתנאים הקבועים בהוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") ובפרט תיקון 37 לחוק, הנכם רשאים להודיע על בקשתכם לבטל את המנוי שרכשתם עוד בטרם הגיעה לקיצה התקופה לה התחייבתם בעת הרכישה. על פי הוראות החוק הודעת הביטול צריכה להיעשות במכתב שיימסר ישירות למשרדי הקאנטרי. שימו לב, החוק קובע כי מועד כניסת הביטול לתוקף הנו חודש ימים מקבלת הבקשה לביטול במשרדי המועדון וחישוב ההחזר הכספי מבוצע בהתאם.

ביטול ההטבות הניתנות לרוכשים מנוי לתקופה קצובה:
במקרה ובחרתם לבטל את המנוי באמצע התקופה לה התחייבתם הרי שההטבות שנתו בגינו יבוטלו אף הם (לדוגמא חודש נוסף בהרשמה המוקדמת) במחיר החודשי שנתנה לכם תבוטל.

אופן ביטולו של המנוי לתקופה קצובה:

הודעת הביטול צריך שתהייה בכתב ותיכנס לתוקף חודש ממתן/קבלת ההודעה במשרדי מועדון.

החזר כספי ללקוח שביטל מנוי לתקופה קצובה :
חישוב ההחזר הכספי המגיע לכם יעשה באחת משתי האפשרויות הקבועות בחוק כאשר אופן ההתחשבנות מול הלקוח יבוצע בהתאם לאפשרות אשר תוצאתה תיתן את העלות הנמוכה יותר עבור הלקוח.

החוק קובע כי ההחזר היחסי ללקוח שביטל יבוצע על פי החלופה הזולה (טובה) יותר עבורו מבין 2 חלופות:

חלופה ראשונה:

הלקוחות שרכשו מנוי בעסקה לתקופה קצובה המעניקה הטבה משמעותית למשלימים את התקופה כולה יחויבו בהפרש שבין המחיר החודשי ששילמו בפועל עבור המסלול לתקופה קצובה אותו רכשו לבין המחיר החודשי אותו היו נדרשים לשלם אילו בחרו לרכוש מנוי במסלול לתקופה שאיננה קצובה בזמן (מנוי גמיש).

חלופה שנייה:

דמי ביטול הנגזרים מגובה עסקת הרכישה הכוללת של הלקוח.

בחלופה זו ינוכו דמי ביטול הנגזרים מגובה העסקה הכוללת ב שלוש מדרגות שונות בהתאם לתקופה שחלפה מיום רכישת המנוי ועד לכניסת הביטול לתוקף. חישוב ההחזר הכספי המגיע ללקוחות המבטלים את העסקה יבוצע באופן הבא: מסך העסקה הכוללת ינוכה סך השווה לחודשים שנוצלו בפועל בפועל עד לכניסת הביטול לתוקף (מספר חודשי השימוש X המחיר פר חודש המהווה את הבסיס לעסקה / מנוי שנתי)

מהיתרה שנותרה לזכותו של הלקוח ינוכו דמי הביטול שלהלן:

מדרגה 1 : במהלך 4 החודשים הראשונים דמי הביטול יעמדו על 25% משווי העסקה שבוטלה. (חוד' 1-4).

מדרגה 2 : במהלך 4 החודשים שלאחר מכן דמי הביטול יעמדו על 20% משווי העסקה שבוטלה. (חוד' 5-8 ).

מדרגה 3 : במהלך 4 החודשים שלאחר מכן דמי הביטול יעמדו על 17% משווי עסקה שבוטלה. (חוד' 9-12 ).

גמר חשבון והשבה: בהתאם להוראות החוק תיערך ההתחשבנות הסופית בין הצדדים לחישוב התמורה בגין המנוי לתקופה הרלוונטית עד לכניסת ביטול המנוי לתוקף וכן דמי הביטול על פי חוק ובמידה ונזקף לזכותו של המנוי סכום כל שהוא הנובע מהתשלומים שנפרעו או שעתידים להיפרע ביתר (עסקאות אשראי או מזומן) הרי שהסכום המגיע לו יושב לו בהתאם לעסקה שבוצעה (בתשלומים או בשיק מזומן).


לשמירת הטופס - לחצו כאן

 

img