The Butterfly Button

ט"ז אייר תשפ"א
2021 אפריל 28


לכבוד,
רשויות מקומיות וארגונים המפעילים מעונות יום

שלום רב,

הנדון: דיווח מקוון על התנהלות חריגה במסגרת לגיל הרך

אגף מעונות יום העלה לאתר האגף טופס דיווח ממוחשב על התנהלות חריגה.
השירות מאפשר להגיש דיווח על התנהלות חריגה בכל מסגרת חינוכית לגיל הרך.
1 .טופס הדיווח מיועד למילוי על ידי כל פונה ובכללם: אזרחים, עוברי אורח, הורים, אנשי צוות במעון או מחוצה
לו, בין אם דיווח אנונימי או בין אם דיווח מזוהה.
2 .הנכם מתבקשים להעביר הודעה זו לכלל המעונות שבאחריותכם וכן לתלות הודעה זו בלוח ההודעות להורים.

לתשומת לב:
חובה על פי חוק, לדווח לעובד סוציאלי או למשטרה במידה וישנו חשד או יסוד סביר להניח שנעברה עבירה בקטין
או בחסר ישע בידי האחראי עליו. החוק קובע עונש מאסר על אי-דיווח.
אירועים החייבים בדיווח:
- הזנחה
- העדר טיפול
- התעללות פיזית
- התעללות נפשית ומילולית
- עבירות מין
- כל התנהגות אחרת לא הולמת כלפי ילד כמפורט בסעיף 368ד לחוק העונשין.


3 .המבקש להגיש דיווח בנושאי תפריט, בריאות, תזונה, היגיינה ותברואה, מתבקש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית
באזור הרלוונטי, או לכתובת דואר אלקטרוני: Emvayeled@moh.health.gov.il

בברכה,
אמיר מדינה
מנהל אגף בכיר מעונות יום
ומשפחתונים לגיל הרך

img