The Butterfly Button

להורדת הקובץ | לחצו כאן

הצגת תכנית העבודה 15.6.20

שיקוע דוכיפת
- הקלת העומס מצומת
משה דיין/דוכיפת
- עמדת תושבי הרחוב
- סטטוס: ממתין
להכרעת ועדת ערר
- שיתוף ציבור: יתקיים
שיתוף תושבי הרחוב
לגבי פתרונות למניעת
מטרדים מהכביש.
22.6

נת"צ מאיר גרשון
- רמזור 3 צמתים
- גריעת מקומות חנייה
- נת"צ בנתיב שמאלי לכיוון מערב
- סטטוס: לקראת תכנון מפורט
- שיתוף ציבור: התכנית תידום בפני התושבים, 6.24

שער דוכיפת
- מתחם גט"י לשעבר
- צורך במבני ציבור מחוץ למתחם
- סטטוס: בחינת חלופות
- שיתוף ציבור: יתקיים, טרם נקבע מועד

חנה וסע
- 500 מקומות חנייה
- ציר ירוק לכיוון נחל זמרי
- בניית מספר מגדלים
לאורך משה דיין
ויצירת כיכר עירונית
- סטטוס: פתיחת תיק
- שיתוף ציבור: נערך
ייערך, 29.10.19
שיתוף נוסף עם ההתקדמות.

תכנית אסטרטגית לפסגת זאב

- תהליך בשיתוף אגף חברה
ואגף תכנון אסטרטגי בעירייה
יחד עם חברת ייעוץ
- התהליך: הבנת האתגרים
בשכונה, גיבוש חזון והכנת סל
פרויקטים לביצוע
- צורך במעורבות מוגברת של
התושבים והמינהל

דיור מוגן יוספטל
בניית דיור מוגן ציבורי כ-300 דירות
- חנייה 
-חזית לרחוב ועירוב שימושים 
-סטטוס: אושר להפקדה 
-שיתוף ציבור: עבודה עם קבוצת תושבים להגשת התנגדות

טיילת חיל האוויר
שדרוג מקטעים ברחוב
ליצירת טיילת להולכי
רגל, ואזור בילוי פתוח
לתושבי המרכז
- סטטוס: תכנון פרוגרמה
- שיתוף ציבור: נערך,
בקרוב ייקבע סיור תושבים
נוסף

 

פחים מוטמנים

- סבב א' - במזרח –
השלמות
- מערב, מרכז וצפון –
סבב ב', בתכנון
- הפקת לקחים מסבב א'

נחל זימרי
- שדרוג והנגשת
אתר הטבע העירוני
- תהליך קהילתי
ושותפות מלאה של
תושבים
- סטטוס: פתיחת
תיק בעירייה
- שיתוף ציבור:
מתמשך. ייקבע
מפגש נוסף עם
ההתקדמות

שדרוג גני משחקים
- בתכנית העבודה 2020:
- 2 גנים ברחוב השיריונאי
- ציון גרמי
- אורי בר און
- גן מוזיקלי – פארק מורנו
- גנים נוספים?
- סטטוס: בתכנית העבודה, ממתין לשיתוף ציבור
- שיתוף ציבור: ייקבע בהקדם

חניון לילה לאוטובוסים
- בסמוך לתכנית "שער דוכיפת"
- מעבר בעלי חיים
- סטטוס: פתיחת תיק
- שיתוף ציבור: נעשה, ייערך שיתוף נוסף עם ההתקדמות

 

ספורטק
- בניית ספורטק הכולל תמהיל
שימושים:
- מגרשי כדורגל מדשא סינטטי )כנראה
שניים(
- מגרשי כדורסל )כנראה שני מגרשים
)3*3
- מתקני משחק וכושר, כולל התאמה
לנכים
- סטטוס – תכנון פרוגרמה
- שיתוף ציבור: ייערך, טרם נקבע מועד


קידום עסקים

- תקציב עירוני לקידום עסקים
- מופנה בעיקר למסחר בשדרות משה דיין
- סטטוס: טרם נקבעה מסגרת
- שיתוף ציבור: ייקבע בהמשך

 

ניקיון השכונה
- תפקוד מוקד 106
- בניית תכנית פעולה שכונתית
- שיתוף ציבור: נקבע מפגש תושבים, 6.2

img