The Butterfly Button

להורדת הקובץ | לחצו כאן

סיכום ישיבת הוועדה הפיזית
הקהילתי במינהל 12.7.21
משתתפים:
יוני לוי, יו"ר הוועדה
ליאת בכור, מתכננת הרובע
עוזי בונדק, מנהל הרובע
בעז הלה, מתכנן שכונתי
חברי הוועדה
נערכה סקירה אודות פרויקטים בביצוע או לביצוע בטווח הקרוב ברחבי השכונה.

הנושאים שנידונו:

נושא סטטוס מהות הפרויקט ודיון
רחוב השישה
עשר
בתכנון שדרוג השדרה המסחרית והמדרכות
- חניות כחול לבן
- ערוגות
- חזיתות
- אזור פריקה וטעינה
- ניקוי אבן
- הסתרת מזגנים ותשתיות
- תאורה
- מעברים
- ריהוט רחוב.
- רחבות ופינות ישיבה
- סוגיות: ארקדה, ערוגות, הוצאת סחורה
רחוב הארבעה סיום תכניות, תחילת
ביצוע לקראת סוף
השנה
שדרוג מקיף של הרחוב
סוגיות: בטיחות בדרכים, עצים
שדרות משה
דיין
בביצוע שדרוג השדרה המסחרית
כולל השטח המקורה
חזיתות ושילוטים
כיכר עם בריכת נוי
סוגיות: הוצאת סחורה, התנהלות בזמן העבודות
שביל הליכה לקראת ביצוע סימון שביל הליכה לאורך משה דיין צפון
שילוט
סימוני מרחק על המדרכה
"עיני חתול"
שדרוגים קטנים לאורך המסלול
מסלול נוסף במזרח: סימון על המדרכה בלבד
מתח מקבילים  הפרויקט: בוצע,
אפשרות להשלמות
התקנת מתקני מתח מקבילים באופן מפוזר בשכונה
גני
משחקים
בתכנון, שלבים שונים שדרוג מלא, מתקנים חדשים, תכנון מחדש
- הניידות
- שלום וצדק
- אלטמן
- פזנר
- הנופלים
פלייסמייקינג
Place-Making
תכנון הושלם, לקראת
ביצוע
שדרוגים קטנים במרחב הציבורי
- חורשת שמואל תמיר
- ספרייה קהילתית לגיל הרך, ליד טיפת חלב
- כיכר טוניק
- פתיחת הגינה הקהילתית
- מוקדים מסחריים קטנים
פחים טמונים בביצוע בכל רחבי השכונה
ספורטק תחילת ביצוע בקיץ
הנוכחי
מתחם ספורט פתוח, מגרשים, מתקנים
נחל זמרי בטווח הרחוק: תכנית
מתאר: לקראת דיון
בוועדה המחוזית
בטווח הקרוב: הסדרת
שבילים וכניסות
סוגיות: המשך פעילות קהילתית בזמן העבודות; מעורבות
הציבור
טיילת חיל
האוויר
בתכנון מפורט. יקודם
לאחר סיום רחוב
הארבעה והשישה עשר
 
יום טוב עסיס עבודות פיתוח סופי סוגיות: שינוי התנועה לדו-סטרית
שפ"פים
שטח פרטי
פתוח
  עקרונית – בעלות הדיירים, אחריות הדיירים, חובה לאפשר
מעבר ציבורי
בפועל – הזנחה
הנחיית ראש העיר: טיפול בכלל השפ"פים בשכונה )תכנית רב-
שנתית(

סיכם: בעז הלה

img