The Butterfly Button

להורדת הקובץ | לחצו כאן

סיכום ישיבת הוועדה הפיזית
בזום 12.5.03
משתתפים:
יוני לוי, יו"ר הוועדה
ליאת בכור, מתכננת הרובע
בעז הלה, מתכנן שכונתי
חברי הוועדה
נושאים לדיון:
מגרש 520
מדובר על מגרש הממוקם בשדרות משה דיין מול הכניסה לרחוב השישה עשר. המגרש מיועד
למבנה ציבור וכרגע אינו בשימוש. המינהל הקהילתי רוצה לקדם תכנון עבור השטח, באופן
שיתרום לשכונה ולסביבה, עקב המיקום המרכזי. הוצגה מצגת עם העקרונות לתכנון, והצעה של
חברת "דירה להשכיר" המעוניינת לתכנן מתחם חדש בשטח. התכנון יתקדם אך ורק בהסכמת
המינהל הקהילתי לאחר החלטת ההנהלה. במהלך הדיון מרבית החברים הסכימו שרצוי לבנות
את השטח עם מבנה שיכלול פונקציות שונות לטובת השכונה ויוסיף פעילות לרחוב. דובר על
הצורך בתעסוקה בשכונה, שטחים ציבוריים כגון שלוחת מתנ"ס, מועדון נוער, מוסדות חינוך
ובעיקר גני ילדים ומעונות, ומסחר ובמיוחד שימושי פנאי והסעדה. עלתה הצעה להקים במקום
מעונות סטודנטים. התקיים דיון לגבי האוכלוסייה שתתגורר ביחידות הדיור, בין חשש מהוספת
עומס תחבורתי ובין ציפוף בריא של מרכז השכונה והכנסת אוכלוסייה שתתרום לסביבה.
בהמשך תתקיים ישיבת הנהלה שתחליט האם ובאילו תנאים המינהל הקהילתי ימליץ להמשיך
את התכנון.
תכנית "חנה וסע"
מדובר על חניון של 066 מקומות חניה בקריית עמנואל מורנו, בין רחוב גל לרחוב משה דיין.
התכנית אושרה להפקדה בוועדה המחוזית. התכנית כוללת חניון שבחלקו הוא תת קרקעי ובחלקו
על פני הקרקע אך יוצר מפלס אחד עם רחוב משה דיין. על גג החניון כהמשך לרחוב משה דיין,
בצמוד למינהל הקהילתי יפותח שצ"פ ואפשרות למבנה ציבור אחד.
בעבר הוצגה התכנית לוועדה הפיזית אך היא כללה בינוי של תעסוקה מסחר ומגורים מיוחדים על
רחוב משה דיין. יש לחץ של מוסדות התכנון לקדם את החניון כיוון שבתכניות האינפילים יש
התניה הדורשת את בניית החניון לפני הוספת יחידות דיור. לכן קודמה תכנית שונה שיש לה יותר
היתכנות לביצוע.
במהלך הדיון הוצגה טיוטת התנגדות לתכנית, בטענה העיקרית שהמיקום המרכזי על שדרות
משה דיין ותחנת הרכבת מצריך בינוי שיתרום להחייאת הסביבה האורבנית, יצירת מקומות
תעסוקה, בילוי ומסחר, שכיום חסרים ביותר בשכונה, בדומה לתכנית שהוצגה בעבר. הוועדה לא
תומכת בהכרח בבנייה לגובה אך נדרשת הוספה משמעותית של בנייה אורבנית במרחב.
הוסכם שבמקביל להתנגדות יש לפעול בצורה אקטיבית מול הוועדה המחוזית והעיריה. בנוסף
הוצע לבטל את התניית ה"חנה וסע" בתכניות האינפילים כדי להסיר את הלחץ בקידום החניון.
סיכם: בעז הלה

img