The Butterfly Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איש קשר

לאיזה גילאים זה מתאים?

פירוט

התנדבות

אביה 050-635-6583

6 ומעלה

התנדבות בתחום הטבע והנגשה שלו לקהילה - הדרכה, פעילות שמירת טבע, ניטור אקולוגי, סיירת

אש, ממשק עם ארגונים שותפים, בנייה ופיתוח פיזי, פרויקטים

בקיימות

פעילי נחל זמרי

(נחל זמרי +

ענתא)

אביה 050-635-6583

6 ומעלה

התנדבות בתחום הטבע והנגשה שלו לקהילה - הדרכה, פעילות שמירת טבע, ניטור אקולוגי, סיירת

אש, ממשק עם ארגונים שותפים,

בנייה ופיתוח פיזי,

מתנדבי יער

מיר (יער מיר)

אביה 050-635-6583

6 ומעלה

התנדבות בתחום המורשת והגשנה

שלו לשכונה - הדרכה והסברה, קידום יוזמות, שימור אתרים

ארכיאולוגים, ממשק באתרים צביעה ופעילות פיזית

מורשת בפסגה (אתרי מורשת

וארכיאולוגיה)

אהרונוביץ זכית 

tzhfonit@pisgatze.matnasim.co.il

6 ומעלה

עבודה בגינהכולל גינון שגרתי, קטיף בעונה, הנגשה, שילוט, הקמת פינות ישיבה, הדרכה וסברה, פעילות

קהילה

גינה קהילתית

סחב"ק (שמחההולצברג)

 

 

 

 

 

 

 

 

img