The Butterfly Button

צוות המתכננים
•אדרריכל נוף - שריג וקסמן
•קונסטרוקטור - ברוך ירמולינסקי
•חשמל - משה וקנין
•תברואה ומ"א - חיים דניאלי
• יועץ קרקע - ישי דוד
• יועץ תנועה - אירית יוגב
•מודד - מימד

תיאור העבודה נשוא המכרז
הקמת מתחם ספורט הכולל השימושים/פונקציות הבאות :
קט-רגל
כדור סל 3*3
כושר
כושר לנכים
מתקני משחק
ברזיות/ספסלים/הצללות
שירותים ציבוריים ומחסן

תרשים סביבה


תמונות מהאזור המתוכנן


תצ"א


תנוחה ע"ג תצ"א


פירוט פרוגרמה קיימת/עקרונות התכנון
1(שני מגרשי כדורגל לא תקניים מגרשי קט רגל מדשא סינטטי
2(שני מגרשי כדורסל 3*3
3(מתחמי מתקנים – כושר, משחק, פעילות נוער
4(מתחם מתקנים מותאם לנכים
5(מבנה שירותים משולב עם מחסן לאגף שפע + מבנה לאגף ספורט
6(חניה מעבר לכביש כולל נסיון להסדרת מעבר חציה

תב"ע מאושרת - 8150


תכנון ע"ג תב"ע


תכנית בינויגרסא ראשונה
מקרא:
1.מגרש קטרגל
2.מגרש כדורסל 3/3
3.מתחם מתקני כושר
4.מגרש טניס
5.מבנה מנהלה/שירותים
6.שדרה מרכזית
7.מדרגות ישיבה
8.אזור ישיבה/רחבה
9.מסלול נינג'ה
10.אזור כושר רב תכליתי
11.שביל מעגלי/מסלול ריצה


תכנית פיתוח מצומצמת
1.מגרש קט רגל
3*3 כדורסל מגרש.23.כושר4.כושר נכים
5.מבנה מנהלהשרותים
6.שדרה מרכזית
7.מדרגות ישיבה
8.אזור ישיבה רחבת כניסה
9.מסלול נינג'ה
10.מסלול ריצה היקפי
11 .גישת רכב שרותכבאית


חתכי שטח


מיקום מיועד לחניה

img