The Butterfly Button


• הטבלה שלהלן מגדירה קריטריונים להנחות בחוגים (כולל חוגי שחיה בקאנטרי).
הנחות על כניסות לקאנטרי, בטבלה נפרדת.
הנחות בצהרונים ניצנים מול רכזות הצהרונים בהתאם למכסת ההנחות שמוקצית על ידי הרשת.
הנחות במעון מול משרד התמ"ת בהתאם לקריטריונים של המשרד.
• ההחלטה לגבי מתן הנחות בחוגים בהתאם לקריטריונים תינתן על ידי הצוות המקצועי.
• בקשה להנחות על בסיס צורך כלכלי ואו בקשה להנחה נוספת תידון בוועדת הנחות.
• יש כפל הנחות.
• סה"כ הנחה יכולה להגיע עד לתקרה של 40%.
• הרכב הועדה: מנהלת המינהל, נציג לשכת הרווחה, חבר הנהלה ונציג התחום הרלבנטי.
• מועדי התכנסות הועדה: אחרי החגים ובפברואר.
במידה ויש צורך כגון עבור חוגי שחיה הועדה תתכנס שוב בכל מועד שיידרש.
• כל המידע שמוגש בנוגע לבקשת הנחות נשמר בתיק המוצב בארון נעול לצורך שמירת סודיות בהתאם לחוק צנעת הפרט.
חברי הועדה מתחייבים שלא לשתף ולא להוציא פרטים מתוך דיוני הועדה לשום גורם נוסף.
• החלטות הועדה נרשמות בפרוטוקול ונמסרות ישירות למבקשים.
• כל הטפסים הנחוצים להגשת בקשות להנחות למינהל נמצאים באתר המינהל באופן שניתן להוריד אותם עצמאית. ניתן גם לקבלם באופן ידני ממזכירות המינהל.

סיבת ההנחה

אחוז ההנחה

הערות

משתתף שני על החוג הזול

5%

חל על כל חברי המשפחה הגרעינית.

חד הוריות

10%

חל על כל חברי המשפחה הגרעינית שהיא חד הורית.

בהצגת תעודת זהות.

נכות

10%

חל על כל חברי המשפחה הגרעינית שיש בה חבר בעל תעודת נכה.

בהצגת תעודת נכה.

חייל/סטודנט

10%

בהצגת תעודת סטודנט/חייל.

קרנות השוטרים/סוהרים

20% מעלות חוג עד לתקרה של 335 ₪ לחודש. (בהתאם להסכם עם קרנות השוטרים)

חל רק על הילדים במשפחה גרעינית שיש בה שוטר או סוהר.

יש למלא טפסים יעודיים במינהל.

בהצגת תעודת שוטר/סוהר.

10% על חשבון הקרנות.

עובדי המינהל וילדיהם

20%

 

חל על העובד עצמו וילדיו. לא כולל בני זוג ונכדים. לא כולל עובדים שעתיים.

לא על חשבון מדריכי החוגים.

פעילות בתוכנית 'חלונות' של המינהל.

עד 70% אחוז הנחה. סך ההנחה לא יעלה  על 200 ₪ לחודש.

בהצגת אישור סל שיקום על מועדון חברתי מבוגרים.

ההנחה במימון משרד הבריאות.

סיוע אגף הרווחה

לפי החלטת משרד הרווחה.

מילוי טפסים באגף הרווחה.

חברי מועדוני הגיל שלישי

15 ₪ הנחה לחודש בחוג פילטיס ובחוג אנגלית

 

צורך כלכלי

בין 5% - 20%

יש למלא טפסים במינהל. בצירוף מכתב פניה אישי, תלושי שכר, דרגה ברווחה (אם יש), המלצת גננת (לצהרונים).

ההחלטה תתקבל בוועדת ההנחות.


WhatsApp chat