The Butterfly Button

הסבר על התנועה:
תנועת הצופים היא תנועה חברתית כלל עולמית. מטרתה היא לפתח אנשים צעירים גופנית ורוחנית כך שהנוער יוכל לקחת מקום מועיל יותר בחברה. מטרה זו מושגת באמצעות חינוך בלתי פורמלי עם דגש על פעילויות מעשיות בחוץ, בטבע.


לאיזה גילאים התנועה:כיתות ד עד יב כולל חניכי חינוך מיוחד שיכולים להישאר בשבט עד גיל 21


איפה ומתי התנועה פועלת(כתובת):פסגת זאב שדרות דוכיפת 12 יום שלישי 16:30-18:00 יום שישי 14:30-17:00

img