The Butterfly Button

מנהיגות נוער ואקטיביזם

יחידת הנוער חרטה על דגלה לפתח ולהעצים את בני הנוער כמנהיגי העתיד,

מתוך הבנת החשיבות כי על הנוער להתנסות, לאתגר ולפעול למען חברה שוויונית וטובה יותר.

מתוך חזון זה היחידה פועלת להגדיל את מגוון תכניות המנהיגות שמוצעים לבני הנוער בשכונה ואת כמות בני הנוער הלוקחים בהן חלק.

img