The Butterfly Buttonיחידת הנוער במינהל הקהילתי פועלת לייצר ולאתר מענים בתחום החינוך הבלתי פורמלי לבני הנוער בשכונה, לפתוח תכניות חדשות ולהרחיב את היצע הפרוייקטים לגילאים השונים ולקהלי יעד מגוונים.

היחידה שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער בשכונה ותשאף לקדם ערכי מצוינות, רב תרבויות, הומניזם, דמוקרטיה ופלורליזם ותטפח העצמה אישית וקבוצתית.

היחידה תהווה בית, תהיה אוזן קשבת וכתובת להתייעצות ושיח לפעילות נוער ולעשייה חינוכית.

img